sunshine

Povinně zveřejňované informace

Ochrana osobních údajů – OBEZNÁMENÍ-RODIČŮ-O-OCHRANĚ-OSOBNÍCH-ÚDAJŮ_23042018-3 (5)

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Název  25. Mateřská škola Plzeň, Ruská 83, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení  Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

  • Předškolní vzdělávání dětí
  • Zajištění školního stravování
  • Zajištění závodního stravování

Zřizovatel – statutární město Plzeň, funkci zřizovatele vykonává Městský obvod Plzeň – 2

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3. Organizační struktura  zd
4. Kontaktní spojení Kontakty  – Kontakní údaje
5. Případné platby lze poukázat Číslo účtu školné:   56332311/0100

Číslo účtu stravné:   11839311/0100

6. IČO 70 940 860
7. Plátce daně z přidané hodnoty CZ 70 940 860 – Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty 8.1 Seznam hlavních dokumentů:

Zřizovací listina 201904010834

ŠVP – k nahlédnutí v inspisu a na nástěnce v mateřské škole

8.2 Rozpočet

https://umo2.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/rozpocet-obvodu/

9. Žádosti o informace Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, obdržet rozhodnutí  o právech a povinnostech osob – poskytnutí informace
10. Příjem podání a podnětů  Kontakty

https://portal.gov.cz/sluzby-verejne-spravy/vzdelavani-veda-a-vyzkum-KAT-413/predskolni-vzdelavani-KAT-542

11. Předpisy 11.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím –  106_1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím

Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon – 561_2004 Sb. Školský zákon

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání – 14_2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování – Vyhláška o školním stravování (1)

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace

12. Úhrada za poskytování informací 12.1.Sazebník úhrad za poskytnutí informacíSazebník

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrady za poskytnutí informací 

Dosud nebylo řešeno

13. Licenční smlouvy Nejsou uzavřeny
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva Výroční zpráva 2021